Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСереда, 23.09.2020, 17:57

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 159
Наші контакти

Куточок логопеда

      
 
ВЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД:
ГАРБУЗ АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
ОСВІТА - ВИЩА  ПЕДАГОГІЧНА
КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ "СПЕЦІАЛІСТ ІІ КАТЕГОРІЇ",
ПЕДАГОГІЧНЕ ЗВАННЯ "ВИХОВАТЕЛЬ - МЕТОДИСТ"
ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ - 18 РОКІВ
ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:
ДИТИНА – ЦЕ НЕ ПОСУДИНА, ЯКУ ТРЕБА ЗАПОВНИТИ,
А ФАКЕЛ – ЯКИЙ ТРЕБА ЗАПАЛИТИ.
МІЙ ДЕВІЗ: ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДИТИНИ МАЄ БУТИ ЦІКАВИМ
ПРОБЛЕМА НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ВЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД:

РУХОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ  ДОШКІЛЬНЯТ  НА  ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

 
 
 

Що таке логопедія ?

     Логопедія - наука про порушення розвитку мовлення, його подолання і запобігання йому засобами спеціального корекційного навчання і виховання.

У перекладі з грецької воно означає "виховання мовлення" і є одним із розділів корекційної педагогіки.Предметом логопедії є вивчення закономірностей навчання і вихованяя осіб з порушеннями мовлення і пов"язаними з ними відхиленнями в психічному розвитку. Психологічною основою методик корекції порушення мовлення у дітей є теорія мовлення і мовленнєвої діяльності, що реалізується в її основних видах: слухання, говоріння, читання, письмо.Ці види мовленнєвої діяльності є основними для взаємодії людей у процесі вербального спілкування.

Психологічна природа мовлення розкрита в дослідженнях Л.Виготського, М.Жинкіна, О.Леонтьєва, Т.Ушакової та інших.

Мовлення посідає центральне місце в процесі психічного розвитку дитини і внутрішньо пов"язане з розвитком мислення й усвідомленням загалом.

У процесі мовленнєвого дослідження у дитини, що нормально розвивається, формується мовленнєва ( лінгвістична ) здатність. О.Леонтьєв зазначає, що механізм мовленнєвої здатності формується на основі природжених психофізіологічних особливостей людини і під впливом мовленнєвого спілкування.

У разі відхилення мовленнєвого розвитку від норми монологічне мовлення порушується більшою мірою, ніж діалогічне. Нерозвинення усного мовлення зазвичай призводить до порушення писемного мовлення різної складності.

У психічному розвитку дитини мовлення має велике значення, виконуючи комунікативну, збагачувальну і регулювальну функції.

Відхилення в розвитку мовлення позначаються на формуванні всього психічного життя дитини. Вони утруднюють спілкування з оточенням, нерідко перешкоджають правильному формуванню пізнавальних процесів, впливають на емоційно-вольову сферу.

Принцип аналізу мовленнєвих порушень застосовують для своєчасного виявлення ускладнень у формуванні тих або інших сторін мовлення.

Раннє розпізнавання можливих відхилень як в усному, так і в подальшому писемному мовленні дає змогу запобігти їм за допомогою педагогічних (логопедичних) прийомів.

 

Завдання логопеда в дошкільному навчальному закладі:

1. Створення єдиного корекційно-навчального простору.

2. Обладнання предметно-розвивального середовища, яке стимулює мовленнєвий і особистісний розвиток дитини.

3. Пропаганда логопедичних знань серед батьків, педагогів та населення.

4. Інтегрування зусиль педагогів, дітей та батьків з метою корекції мовленнєвих порушень.

      Завдання логопеда полягає не лише в подоланні мовленнєвих дефектів, але й у підготовці дитини-логопата до навчання в школі.

      Корекційна робота ставить за мету повністю або частково усунути дефект та підготувати дитину до успішного навчання в загальноосвітній школі.

      ФФНМ -- фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення;

      НЗНМ -- нерізко виражена загальна недорозвиненість мовлення;

      ЗНМ --  загальний недорозвиток мовлення.

      Логопед обстежує стан мовлення, а вихователь - рівень сформованості знань, умінь і навичок дітей.

      Нормативна наповненість логопедичної групи з важкими вадами мовлення - 10 дітей, з ФФНМ - 12 дітей.

Поради вчителя-логопеда

 

Скажи мені – і я забуду,

Покажи мені – і я запам’ятаю,

Дай торкнутися – і я зрозумію.

Китайська мудрість.

Мова—невичерпне джерело розумового розвитку дитини. Без розвиненого мовлення малюк не зможе здобути міцних і ґрунтовних знань з основ наук, не зможе цілісно і гармонійно розвиватися. В Україні поширена струнка система безоплатної логопедичної допомоги дітям дошкільного віку

            Зверніться вчасно до логопеда, прислухайтесь до його порад! Не позбавляйте свою дитину можливості вільно розвиватися, вповні відчувати красу життя і радість спілкування. Дайте їй можливість обрати бажану професію і перетворити на дійсність свою мрію.

            На сучасному етапі збільшилась кількість дітей, які потребують ранньої логопедичної допомоги (з 2—3-х років). Досвід показує, що найбільш доцільно здійснювати логопедичну допомогу у спеціальних групах компенсуючого типу, де можна максимально сконцентрувати зусилля спеціалістів на головній проблемі корекції мовлення.

 Порушення усного мовлення згодом спричинить багато інших проблем, у тому числі і погану успішність у школі. Робота логопедичних груп у дошкільних закладах передбачає вирішення таких завдань:

створення єдиного корекційно-освітнього простору ;

обладнання предметно-ігрового розвивального середовища, яке стимулює мовленнєвий розвиток дитини;

розширення інтегрованих зв'язків, об'єднання зусиль педагогів,медиків, батьків і дітей з метою корекції мовленнєвих порушень.

            Для дітей з мовленнєвою патологією характерні порушення загальної та дрібної моторики пальців рук. Дихання в них часто поверхневе, ключичне. Одні діти гіперактивні, інші пасивні, в'ялі — це обумовлено слабкістю нервової системи, парезом м'язів, що інервують дихання, органи артикуляції, міміку, загальну і дрібну моторику.

            Наше мовлення складається із звуків. Правильно вимовляти звуки рідної мови дитина має навчитися до школи. Важливим завданням мовленнєвого розвитку дітей є виховання звукової культури мовлення. Поняття звукової культури мовлення досить складне і широке, воно містить цілий ряд важливих компонентів: чітку артикуляцію звуків рідної мови, фонетичну і орфоепічну правильність мовлення, правильне мовленнєве дихання, силу голосу, темп і тембр мовлення, інтонаційні засоби виразності (наголос, логічні паузи, ритм), фонематичний слух. У дошкільному віці простежується неправильна вимова дитиною звуків. Це цілком закономірне явище.  Але більшість дітей не може самостійно опанувати правильну звуковимову, отже, потребує допомоги дорослих. Не всі батьки приділяють цьому серйозну увагу. Деякі вважають, що настане час, і дитина сама навчиться говорити. Якщо ж малюк продовжує і за рік-два говорити з помилками, вони дивуються: «Чому ж ти досі не навчився говорити правильно?» Допомогу дітям із серйозними вадами мовлення надають спеціалісти — вчителі-логопеди. Щоб своєчасно виправити звуковимову дітей, батьки мають знати ті вади, які найчастіше зустрічаються у дошкільному віці.

Розрізняють такі види неправильної вимови: пропуск звуків, заміна звуків, спотворення звуків.

                  Чиста і правильна звуковимова залежить від багатьох чинників. Значну роль відіграють індивідуальні особливості дитини, стан її психічного розвитку. Недоліки вимови звуків можуть бути зумовлені пошкодженням центрального або периферійного відділів мовленнєвого апарату внаслідок інфекційних хвороб або вроджених вад. У таких випадках потрібне втручання ще й спеціалістів-лікарів.  Послідовна і систематична робота з дитиною над формуванням звуковимови сприятиме своєчасному виправленню мовленнєвих вад, досягненню на кінець дошкільного віку чіткої вимови усіх звуків рідної мови.

            Оволодіти граматичною будовою мовлення означає навчитися правильно вживати відмінкові закінчення слів, дієслівні форми та їх видозміни, суфікси, префікси, узгоджувати іменники з іншими частинами мови в роді, числі та відмінку, правильно будувати речення, додержуючи відповідного порядку слів у ньому, вживати прийменники, сполучники, будувати складнопідрядні і складносурядні речення.

             З раннього віку дитина має засвоїти граматичні значення слів рідної мови, без цього вона не може розуміти мовлення. Щоб дитина засвоїла граматично-правильне мовлення—дорослі мають правильно говорити.

 Найтиповіші помилки у мовленні дітей такі:

граматичні помилки словотворення;

граматичні помилки у словозміні;

             Граматичні помилки у дитячому мовленні — це закономірне явище в процесі засвоєння мови, і причинами їх є вплив неправильного мовлення оточення, педагогічна занедбаність мовлення.

             Граматичні помилки у мовленні дітей потрібно одразу виправляти.

Поради

1.      Якщо мовлення вашої дитини нечітке і незрозуміле для оточення, зверніться до вчителя-логопеда

2.      Розмовляйте з дитиною, правильно вимовляючи слова.

3.      Своєчасно виправляйте неправильну звуковимову дитини.

4.      Не повторюйте за дитиною неправильної вимови звуків.

5.      Вірші, чистомовки, скоромовки стануть надійними помічниками у вихованні правильного і виразного мовлення вашої дитини.

6.      Постійно стежте за правильністю мовлення дітей.

7.      Своєчасно виправляйте граматичні помилки.

8.      Не втручайтесь у дитячі розповіді, спочатку вислухайте дитину, а потім виправляйте помилку.

9.      У двомовних сім'ях завжди звертайте увагу на те, якою мовою говорить ваша дитина, виправляйте помилки двомовності.

Правильне мовлення – запорука успішного навчання в школі.Бережіть час
Музичний привіт
День у році
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Друзі сайту
Меню на сьогодні

Copyright MyCorp © 2020