Головна | Реєстрація | Вхід | RSSП`ятниця, 20.10.2017, 15:27

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 140
Наші контакти

Сторінка педагогів, які атестуються у поточному навчальному році

  

       Атестація - це мотивація до фахового й особистісного зростання кожного педагогічного працівника

      Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності,

за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна

категорія, педагогічне звання.

     Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних

працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення

ефективності навчально-виховного процесу.

     Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника,

повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Атестація для педагога – це важливий етап його професійного життя, точка опори для подальших здобутків і звершень на педагогічній ниві,

отже побажаємо їм творчих злетів, професійних успіхів та постійного самовдосконалення!

2015 - 2016 навчальний рік

Атестація педагогічних працівників

як аспект діяльності вихователя-методиста дошкільного закладу

Атестація персоналу — складова кадрового менеджменту

Робота з кадрами — один із напрямів діяльності вихователя-методиста дошкільного навчального закладу. Складовою кадрового менеджменту є атестація персоналу. Це важлива форма морального та матеріального стимулювання, спрямована на вдосконалення діяльності педагогів, які працюють в освітніх закладах різних типів і форм власності. Мета атестації педагогічних працівників: активізація їхньої творчої професійної діяльності; підвищення відповідальності за результати роботи; оцінка особистісних якостей; визначення  рівня  якості  виконання  ними  посадових обов'язків, зазначених у професійно-кваліфікаційних характеристиках, нормативно-правових документах; забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

І саме вихователь-методист має підтримувати прагнення педагогів до професійного зростання, допомагати кожному з них реалізувати на практиці наукові надбання, інноваційні технології, розкрити фахові здібності.

Посадова інструкція вихователя-методиста

Конкретні, чіткі обов'язки, виконання яких спрямовуватиметься на реалізацію завдань атестаційного періоду в дошкільному навчальному закладі, мають бути визначені у посадовій інструкції вихователя-методиста.  Зокрема, такі обов'язки:

 • вивчення та оцінка рівня кваліфікації, результатів педагогічної діяльності педагогів, які атестуються;
 • створення оптимальних умов для активізації творчої діяльності педагогів;
 • виявлення, вивчення, узагальнення, поширення найкращого досвіду роботи педагогів;
 • моніторинг професійного зростання  педагогів,  які  атестуються;
 • участь у засіданнях атестаційної комісії дошкільного навчального закладу, розробленні заходів   з   реалізації   рекомендацій атестаційної комісії;
 • виконання організаційно-методичних заходів з підготовки і проведення атестації;
 • ведення документації, передбаченої нормативно-правовими актами;
 •   оформлення інформаційних матеріалів з питань атестації (куточки, інформаційні стенди, вісники, бюлетені тощо);
 • проведення аналізу результатів атестації педагогічних кадрів;
 • внесення пропозицій щодо заохочення педагогічних працівників у процесі атестаційного періоду, щодо проведення позачергової атестації (за потреби);
 • внесення питань атестації педагогів у план методичної роботи.

Вихователь-методист може виконувати повноваження заступника голови чи секретаря атестаційної комісії, про що має бути зазначено у наказі керівника дошкільного навчального закладу «Про створення атестаційної комісії».

Функціональні обов'язки секретаря атестаційної комісії

Якщо вихователя-методиста обрано секретарем атестаційної комісії, то до його основних обов'язків додаються ще й такі:

 • прийом заяв від педагогів, які атестуються;
 • підготовка матеріалів до розгляду на атестаційній комісії; ознайомлення осіб, які атестуються, з графіком проведення атестації;
 • ведення протоколів засідань атестаційної комісії;
 • оформлення атестаційних листів у двох примірниках за встановленою формою;
 • вручення примірника атестаційного листа (під підпис) атестованому працівнику;
 • упорядкування, зберігання документації, що велась у процесі атестації (протоколи засідань атестаційної комісії, бюлетені таємного голосування тощо).

Ведення ділової документації

 • законодавчі і нормативні документи з питань атестації педагогічних працівників;
 • перспективний план курсової перепідготовки педагогічних працівників;
 • перспективний план атестації педагогічних працівників;
 • графік проведення атестації педагогічних працівників;
 • пам'ятки, порадники для педагогів, які атестуються;
 • матеріали з вивчення, узагальнення досвіду роботи педагогів;
 • аналітичні матеріали з вивчення рівня компетентності дітей;
 • аналітичні матеріали з вивчення результативності роботи педагогів (діловий щоденник аналізу освітньої роботи, індивідуальна облікова картка педагога, модель оцінювання результатів роботи педагогічних працівників тощо);
 • аналітичні матеріали за результатами атестації педагогічних працівників (таблиці, різні типи діаграм тощо);
 •  матеріали, напрацьовані у процесі роботи атестаційної комісії, — протоколи засідань атестаційної комісії, бюлетені таємного голосування, книга обліку видачі атестаційних листів тощо (за умови виконання вихователем-методистом обов'язків секретаря атестаційної комісії).

Етапи атестаційного періоду

Атестацію слід розглядати як постійний неперервний процес, тому що із завершенням одного атестаційного періоду розпочинається наступний. Проте кожний такий атестаційний період містить кілька етапів, які повторюються з року в рік, а саме:

 • підготовчий;
 • експертно-дослідницький;
 • підсумковий.

На кожному з цих етапів діяльність вихователя-методиста наповнюється певним змістом

Питання, що вимагають особливої уваги вихователя-методиста

На початку навчального року вихователю-методисту варто зосередити увагу на окремих питаннях, що дасть змогу уникнути непорозумінь та конфліктів у процесі проведення атестації педагогів у дошкільному навчальному закладі. Зокрема, необхідно:

 • перевірити своєчасність проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами, які атестуються, наявність посвідчень курсової перепідготовки;
 • подати інформацію керівнику закладу про внесення змін до перспективного плану атестації педагогів для підготовки наказу (за потребою);
 • перевірити точність визначення стажу безпосередньої педагогічної роботи педагогів, які атестуються.

Вихователям-методистам варто пам'ятати, що:

 • вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, його узагальнення та оформлення відповідних документів проводиться членами атестаційної комісії і працівниками методичних кабінетів;
 • не можна вимагати оформлення узагальнюючих документів педагогічними працівниками, які проходять атестацію;
 • слід своєчасно ознайомлювати педагогічних працівників з атестаційними листами (під підпис, із зазначенням дати).

Комплексна оцінка рівня педагогічної майстерності педагогів, які атестуються

Вихователь-методист, готуючи характеристику педагога, який атестується, має дати комплексну оцінку рівню його педагогічної майстерності, розкривши такі її складові:

 • професійна компетентність;
 • результативність роботи (рівень компетентності дітей);
 • особистісні якості.

Важливим аспектом такої комплексної оцінки є аналіз показників діяльності педагога за весь міжатестаційний період (за п'ять років), а не лише за рік атестації. Планомірне аналізування діяльності кожного педагога протягом цього періоду дасть можливість усім учасникам освітнього процесу уникнути зайвого напруження та хвилювань.

Вихователь-методист повинен так побудувати методичну роботу, щоб задіяти в ній кожного педагогічного працівника, залучаючи до участі в різноманітних заходах. Таким чином педагоги матимуть змогу реалізувати свої потенційні можливості, самореалізуватися. У міжатестаційний період слід вивчати досвід роботи педагогів, узагальнювати його та подавати на розгляд, схвалення, затвердження до науково-методичної ради відповідного рівня, яка уповноважена здійснювати науково-педагогічну експертизу методичних матеріалів.

Вихователю-методисту слід відстежувати будь-які досягнення, вести облік участі кожного педагогічного працівника у методичних заходах. Кожен вихователь-методист обирає зручну для себе форму фіксації інформації. Зокрема, це можуть бути індивідуальні облікові картки педагогів, моніторингові атестаційні таблиці або атестаційні карти експертної оцінки тощо. Такі робочі матеріали допоможуть дати обгрунтовану вичерпну характеристику діяльності педагога за весь міжатестаційний період, забезпечать об'єктивність в оцінюванні діяльності педагогів, дадуть змогу уникнути формалізму під час підбиття підсумків вивчення діяльності вихователів.Структурування отриманої інформації за допомогою таблиць, ;   різних типів діаграм і т. ін. спрощує аналітичну роботу в межах кадрового менеджменту, зокрема з питань атестації.

Після завершення атестаційного періоду керівник ДНЗ і вихователь-методист аналізують і узагальнюють результати атестації та вносять корективи до бази даних кількісно-якісного складу педагогічних працівників дошкільного закладу.

ТВОРЧИЙ  ПОРТРЕТ ВИХОВАТЕЛЯ  ДНЗ

ГОСТИЛО  ОЛЕНИ  АНАТОЛІЇВНИ

       

         НАЙДОСВІДЧЕНІШИЙ ПЕДАГОГ 

                                                                НІКОЛИ НЕ ПОВИНЕН ЗУПИНЯТИСЯ

                                                                НА ДОСЯГНУТОМУ, БО ЯКЩО НЕМАЄ

                                                                РУХУ ВПЕРЕД, ТО НЕМИНУЧЕ

                                                                ПОЧИНАЄТЬСЯ ВІДСТАВАННЯ.

                                                                                          В.О.Сухомлинський

  Кожна дитина – особливий світ, і пізнати його може той, хто вміє разом із малюком розділити його прикрощі і тривоги, радощі і успіхи. Дитина завжди має відчувати тепло сильної руки, чути биття серця близької людини, яка завжди поруч, завжди допоможе, все пояснить, зрозуміє. І такою людиною  в нашому дитячому садку є вихователь Гостило Олена Анатоліївна. Вона відноситься до професії самих допитливіших, невгамовніших, одержимих думками про творчість, про розвиток дитини – до професії педагога.  Діти для неї – джерело творчості і наснаги.

         Кожного дня нові пошуки, сумніви, досягнення. Педагог не уявляє себе поза цим процесом. Олена Анатоліївна успішно впроваджує свої знання в практичну роботу. Для розв’язання навчально-виховних завдань створює оптимальні умови для емоційного благополуччя дітей їх психічного, фізичного здоров’я. Застосовуючи елементи інноваційних педтехнологій (методології ТРВЗ; програм "Українське дошкілля", ”Крок за кроком”, ”Впевнений старт” тощо) завжди прагне  мати позитивні результати у спільній роботі з дітьми. Як би не склалися обставини  Олена Анатоліївна хоче, щоб її вихованці були здорові, веселі, розумні, стрункі, добрі, загартовані. Що може бути краще?  Суть в тім, щоб дитина росла не тільки в дитсадку, в домашньому затишку, серед великої кількості благ, а з дитинства вчилася людяності. Ось чому щоденно на заняттях Олена Анатоліївна щедро віддає дітям  всі свої знання, всі  свої уміння, свою душу і серце. Вона впевнена, що життя малюка є емоційно-комфортним у тому разі, якщо дорослий звертає увагу на навколишній світ, природу, людей, їх діяльність. Дитині змалку потрібно відкривати красу, і не епізодично, не періодично, а щодня, щохвилини, повсюди і в різних її проявах. Свої теоретичні знання Олена Анатоліївна підкріплює відповідним матеріальним забезпеченням що надало їй змогу викликати інтерес у дітей до різноманітних прийомів вправ ігор. Все, що відбувається у Олена Анатоліївна на заняттях – це повноправне життя маленької людини, якій завжди є місце для саморозвитку, самореалізації, самовираження. Завдяки створеному пізнавальному середовищу, дидактичним іграм, посібникам вона плекає у своїх вихованців творчу наснагу, нестандартність мислення, оригінальність у відтворенні оточуючої дійсності. 

Олена Анатоліївна  свою педагогічну діяльність  спрямовує на постійне осучаснення освітнього процесу, вбачаючи в цьому основне завдання педагогічної роботи. Про Олену Анатоліївну можна відверто сказати, що вона самовідданий, самодостатній, творчий, з потужнім духовним потенціалом педагог. Проявляє високий рівень ініціативи, володіє теорією дошкільної педагогіки і психології. У роботі керується особистісно-орієнтованою моделлю навчання та виховання дітей, задовольняючи особистісні потреби кожної дитини, створюючи оптимальні умови відповідно нахилів та інтересів дошкільників, дотримується педагогічної етики, поважає гідність малюків, сприяє розвитку психічної, фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, креативної ліній розвитку особистості.

               Олена Анатоліївна часто повторює своїм вихованцям такі слова:

Світ прекрасний навколо тебе –

Сонце ясне і синє небо,

Птахи і звірі, гори і ріки –

Нехай він буде таким навіки!

Нехай людина добро приносить –

Бо світ навколо любові просить.

І в дитячих душах відразу починають звучати струни добра, гармонії, краси. А позитивні емоції народжують продукт гармонії, творчості в різних видах дитячої діяльності. І кожного разу, щодня педагог повторює: "Я була вихователем і залишуся ним на все своє життя".

               Задля підтримки позитивного мікроклімату в колективі Олена Анатоліївна тісно співпрацює з колективом  ДНЗ.  Активно проявляє себе в творчих заходах дитячого закладу. Беручи активну участь у роботі творчої групи ДНЗ разом зі своїми колегами, розробила: моделі перспективного та календарного планування згідно вимогам  програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське  дошкілля”, перспективне планування роботи з батьками за тематичними проектами.  Приділяє велику увагу питанням організації роботи з батьками у сучасному дошкільному навчальному закладі. З батьками педагог проводить консультації, бесіди, поради, надає інформацію, здійснює практичні покази навчально-виховної роботи.

              Існує думка, що кожен з нас приходить у цей світ аби своїм життям удосконалити два найголовніші надбання роду людського – вміння любити і здатність прощати.  Олена Анатоліївна самовіддано любить свою родину уважно й турботливо ставиться до друзів та людей котрі звернулися по допомогу, або потребують поради у життєвій скруті. Вміння прощати це особлива особистісна риса, нажаль притаманна не всім. І тому Олена Анатоліївна у своїй роботі прагне розвивати цю рису у вихованців.

   

ТВОРЧИЙ  ПОРТРЕТ  СТАРШОЇ МЕДИЧНОЇ  СЕСТРИ ДНЗ

ЗУБАР  ЛЮБОВ  ІВАНІВНИ

      

 

                                       ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ ВЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА ДНЗ

ГАРБУЗ  АЛЛИ  ОЛЕКСАНДРІВНИ

   

Виховання дітей – важливий суспільний обов’язок.

У вихованні, в творенні нової людини кожен може досягти
вершини досконалості – стати справжнім майстром, художником,
поетом, мудрецем, великим громадським діячем.
В. Сухомлинський

 

Є серед наших педагогів незвичайні люди. Вони не тільки виховують дітей, а й відкривають перед ними багатий світ добра, світла, доносячи до серця красу навколишнього світу.

Саме такий найпрофесіональніший, найкомпететніший педагог  працює у Калинівському дошкільному навчальному закладі   «Веселка» - Гарбуз Алла Олександрівна

"…Коли працюю, відчуваю, що потрібна людям: дорослим і малечі, і по справжньому живу", - говорить Алла Олександрівна, талановитий педагог  і просто чарівна жінка.

 

У своїй роботі Алла Олександрівна розробила девіз : «Педагог, будь сонцем, що випромінює людське тепло і будь благодатним грунтом  для розвитку людських почуттів». Алла Олександрівна  усвідомлює, що саме вона закладає той фундамент, від якості та міцності якого залежить успіх подальшого виховання дитини. У своїй роботі цю думку Алла Олександрівна намагаюся донести до кожної сім’ї, адже успіх виховання дітей , зрештою, зумовлюється тим, що дошкільний навчальний заклад і сім’я проводять єдину лінію у вихованні.

Можна відверто сказати, що Алла Олександрівна дійсно любить свою професію, дітей, творчо ставиться до своєї справи, аналізує та узагальнює свою роботу і розуміє, що саме за цих умов знання стануть основою майстерності. У повсякденному житті вчитель - логопед відповідально  ставиться до виконання режимних процесів, розуміє, що потрібно послідовно  з урахуванням вікових особливостей дітей проводити всі етапи режиму дня. Її методи роботи з дошкільниками нікого не залишають байдужими. Все, що відбувається на заняттях педагога – це повнокровне життя маленької людини, в якому природно знаходиться місце для різноманітних занять і захоплень. Перед очима дітей завжди їхній наставник, котрий творить життя умілими руками, мудрим серцем, прекрасною душею.  Мабуть, це головне.

Всім відома фраза К.Д. Ушинського: "Педагогіка не наука, а мистецтво, і, як будь-яке мистецтво, вимагає вродженого таланту". Ці слова цілком можна віднести до вчителя - логопеда нашого дитсадка «Веселка» Гарбуз Алли Олександрівни, яка своєю діяльністю доводить, що дитина, з її індивідуальними особливостями, є головним об’єктом уваги.

Немає сумнівів, що завдяки таким творчим педагогам як Алла Олександрівна, розквітне не одна квітка дивовижного таланту. А хіба може бути більшим визнання?

ТВОРЧИЙ  ПОРТРЕТ ВИХОВАТЕЛЯ  ДНЗ

ШЕВЧЕНКО  ЮЛІЇ  ПЕТРІВНИ

     

 

Бережіть час
Музичний привіт
День у році
«  Жовтень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Друзі сайту
Меню на сьогодні

Copyright MyCorp © 2017